Menu Sluit menu

Onthaal en inschrijven

Of u nu komt voor een raadpleging, een onderzoek, een opname of dagopname, u moet zich eerst aanmelden aan de inschrijvingsloketten van het ziekenhuis. We raden u aan minstens een kwartier vroeger te komen dan het uur van uw afspraak zodat er voldoende tijd is voor het regelen van uw inschrijving, administratieve gegevens, kamerkeuze, enzovoort. 

Inschrijven via kiosken of balie

Inschrijven voor een raadpleging bij één van onze specialisten gaat het snelst via de selfservice kiosken. De onthaalmedewerkers helpen u graag een handje. 

Bij een opname meldt u zich aan bij de inschrijvingsbalie van de campus waar u behandeld zult worden. U wordt hier ingeschreven, bevestigt uw kamerkeuze in de opnameverklaring en krijgt een aantal documenten mee. Na de inschrijving wijzen onze medewerkers u de weg naar de afdeling, waar u de opnamedocumenten overhandigt aan de verpleegkundige die u opvangt en informeert over het verder verblijf. Bij inschrijving kunt u aangeven of u al dan niet anoniem wenst te verblijven in het ziekenhuis, wat betekent dat we uw kamernummer niet meedelen aan mensen die er naar vragen.

Bij een spoedopname wordt u op de dienst spoedgevallen zelf ingeschreven.

 

Opgelet

Kunt u een gemaakte afspraak voor een opname niet nakomen, gelieve dan zo snel mogelijk de opnameplanner op de hoogte te brengen op het nummer 014 40 68 63. 

Niet-nagekomen afspraken voor een raadpleging kunnen aangerekend worden aan 28,30 euro (prijzen geldig vanaf 2019)

Breng uw administratieve documenten mee

  • Elektronische identiteitskaart (zie filmpje hieronder over E-ID)
  • In geval van een hospitalisatieverzekering: in te vullen formulieren, verzekeringskaart of bevestigingsbrief (garantieverklaring) van de verzekering, aan de hand waarvan we nazien of de factuur rechtstreeks vanuit het ziekenhuis verstuurd kan worden naar de hospitalisatieverzekering.
  • Buitenlandse patiënten met een ziekteverzekering: een origineel en geldig formulier E112, S2 of een Europese ziekteverzekeringskaart voor spoedopnames.
  • Wie niet beschikt over een geldig ziekteverzekeringsbewijs wordt een voorschot gevraagd. Alle info hierover vindt u op de website onder kostprijs (link) of vraag naar de brochure ‘niet-Belgisch verzekerde patiënten’.
  • Bij opname als gevolg van een arbeidsongeval: naam en adres van de werkgever, naam en adres van de verzekeringsmaatschappij en polisnummer van de verzekering.

Wie verwittigt u best?

Uw ziekenfonds

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw opname (via de ontslagbrief). Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Verwittig dan zo spoedig mogelijk de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loopt u kans tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.

Uw verzekeringsmaatschappij

Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Nederlandse patiënten : uw zorgverzekeraar

Neem voor de opname altijd contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar moet toestemming verlenen voor behandeling in het buitenland, zoniet loopt u het gevaar dat u de factuur zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar bezorgt u: 

  • Ofwel een geldige garantieverklaring waarin staat dat men de kosten vergoedt die rechtstreeks aan hem gefactureerd kunnen worden. U ontvangt daarnaast van uw verzekering een factuur van de persoonlijke kosten zoals telefoon en eventueel kosten van de kamer.
  • Ofwel een origineel en geldig formulier E112 of S2. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgisch verzekerden, dit wil zeggen dat u zelf een factuur ontvangt voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten.

Uw kamerkeuze

Bij inschrijving wordt uw kamerkeuze nagevraagd. Uw kamerkeuze wordt vastgelegd in een opnameverklaring (zie formulieren hieronder) die u ondertekent en waarvan u één exemplaar mee krijgt. Opgelet, aan de kamerkeuze is een kostenplaatje verbonden. Als u kiest voor een éénpersoonskamer betaalt u bovenop het gewone honorarium van de artsen, een bijkomend ereloon. Deze zogenaamde ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Voor een 2-persoonskamer of een gemeenschappelijke kamer wordt geen kamersupplement en ook geen honorariumsupplement aangerekend. Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een grotere privacy en kamercomfort. De kwaliteit van de zorg blijft hetzelfde.

Er wordt maximaal rekening gehouden met uw vraag naar een éénpersoonskamer, maar omwille van drukte in het ziekenhuis, kunnen we uw keuze niet altijd garanderen.

Meer info over de impact van de kamerkeuze op de kostprijs. 

Download hieronder het formulier en de toelichting bij een opname

Uw patiëntendossier

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om u een optimale verzorging te kunnen garanderen en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen. 

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in uw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van uw  verblijf, aan uw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of  zorg)relatie’ met u hebben. Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Inzage en afschrift van uw patiëntendossier

AZ Turnhout schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NexuzHealth dat oorspronkelijk door UZ Leuven ontwikkeld werd. Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen  gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt. 

www.mynexuz.be

Dit betekent dat verslagen, opvolgnota’s en onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de Nexuz-groep (bv. AZ Herentals) opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Turnhout. Zo kan men zien welke stappen in uw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat wanneer u voor uw zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Inzage in uw elektronisch patiëntendossier 
Als patiënt van het AZ Turnhout kunt u vanaf 1 augustus 2018 een deel van uw patiëntendossier online raadplegen, teruggaand tot 1 mei 2018. Een digitale toegang tot uw dossier krijgt u via www.mynexuz.be, waar u een login kunt aanmaken. Op dit ogenblik kunt u enkel de medische verslaggeving (ontslagbrieven, verslagen,..) en een overzicht van uw afspraken via mynexuz.be terugvinden. In de toekomst zal dit stapsgewijs uitgebreid worden met radiologische beelden, facturen en uw verpleegkundig dossier. 

Download de infoflyer over het gebruik van My Nexuz.

Download de brochure over het gebruik van My Nexuz.    

Heeft u verslaggeving nodig, daterend van voor 1 mei 2018, dan kan dit op papier afgedrukt worden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de ombudsdienst.

Inzage of afschrift via de ombudsdienst
U kunt rechtstreeks aan de behandelend arts (mondeling of schriftelijk) vragen om uw patiëntendossier in te zien of er een afschrift van te krijgen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer u niet meer in behandeling bent in het ziekenhuis, verloopt de vraag via de ombudsdienst.

In dat geval vragen we u een officiële aanvraag om inzage of afschrift schriftelijk tot AZ Turnhout te richten samen met een kopie van de identiteitskaart. Dit verzoek gebeurt via formulier 109.003 voor afschriften uit het patiëntendossier of via een apart formulier voor aanvragen van medisch beeldmateriaal, te bekomen via de ombudsdienst ofwel hieronder te downloaden en terug te mailen naar ombudsdienst@azturnhout.be. Nogmaals, vergeet geen kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 

Document voor aanvragen van inzage of afschrift patiëntendossier

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, hebben we een termijn van 15 dagen om het dossier aan de patiënt voor te leggen.
Het ziekenhuis levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).

Toegang tot het dossier van een overleden patiënt

Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad (de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, onder de volgende voorwaarden:

  • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage. 
  • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, etc. 
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Uw patiëntendossier kan wel geraadpleegd worden voor kwaliteitsmetingen in het ziekenhuis. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.

Neem contact op met de ombudsdienst indien u hierover nog vragen heeft.
 

Uw gegevens uit een ander ziekenhuis

Bent u ook patiënt in een ander ziekenhuis dat tot het netwerk van Nexuz Health behoort? Dan zult u via www.mynexuz.be ook die verslagen kunnen bekijken. Elk ziekenhuis kan een andere planning hanteren om verslagen online ter beschikking te stellen, dus het is mogelijk dat niet alles vanaf uw eerste aanmelding zichtbaar is. 

Geef uw toestemming om uw gezondheidsgegevens te delen

Uw patiëntendossier wordt in AZ Turnhout geconsulteerd en aangevuld door onze zorgverleners. Om uw gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners (zoals artsen in andere ziekenhuizen, uw huisarts of andere zorgverleners die een therapeutische (of zorg)relatie met u hebben) moet u uw toestemming geven. U kunt in ons ziekenhuis die toestemming geven bij de inschrijving. U kunt ook beslissen om uw gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Deze gegevensuitwisseling gebeurt via een door de overheid opgezet eHealth platform. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.

Bekijk het filmpje van de overheid over het uitwisselen van gezondheidsgegevens.

Website van de Vlaamse overheid.

Folder Leidraad bij de geïnformeerde toestemming

Zorg buiten het ziekenhuis

Uiteraard zijn er ook buiten het ziekenhuis nog medische documenten die over u gaan. De federale overheid heeft daarom het overkoepelende platform ontwikkeld. Via deze weg krijgt u inzicht in de verschillende diensten die over medische informatie over u beschikken (zoals uw huisarts, het laboratorium dat uw bloedstaal onderzoekt, uw apotheker e.d.). Naargelang meer diensten en instellingen aan dit platform gekoppeld zijn, zal het dossier dat u kunt raadplegen vollediger worden. Het netwerk van Nexuz (waartoe AZ Turnhout behoort) is ook verbonden met dit platform.

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.