Menu Sluit menu

Red een leven

Schenk een orgaan en red een leven

In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via orgaantransplantatie. Elk jaar sterven er mensen omdat er te weinig organen beschikbaar zijn.

AZ Turnhout vindt het belangrijk om orgaandonatie te stimuleren en de mogelijkheid hiertoe aan te bieden aan potentiële donoren en/of hun naasten. De organisatie van de orgaandonatie valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale donorcoördinatoren (dr. M. Vanhoof en mevr. S. Winters) van de dienst intensieve zorgen.

Er zijn twee grote groepen van orgaandonatie: donatie door levende donoren en donatie door overleden donoren. Het merendeel van de getransplanteerde organen is afkomstig van overleden donoren.

Wettelijk kader

In België geldt sinds 1986 een wet die het wegnemen van organen voor transplantatie regelt. Het principe is dat van ‘veronderstelde toestemming’. Met andere woorden: wie zwijgt, stemt in.

Elke meerderjarige Belg wordt verondersteld akkoord te zijn om na zijn overlijden een mogelijke donor te zijn. Als u tijdens uw leven geen formeel of informeel verzet aantekent, hebben artsen na uw overlijden dus het recht om uw organen weg te nemen. Het wegnemen van organen en/of weefsels moet bij overleden patiënten niet vooraf met de familie worden besproken. U kunt uitdrukkelijk melden dat u orgaan- of weefseldonor wilt zijn. U kan ook expliciet melden dat u weigert om orgaan-of weefseldonor te zijn. Wil u zekerheid, ga dan langs bij het gemeentehuis en laat uw wens registreren in het nationaal register.

Nog beter is gewoon openlijk praten over orgaandonatie. Bespreek het thema met uw partner, familie en naasten. Als zij weten hoe u erover denkt, kunnen ze uw beslissing respecteren. De wet bepaalt dat ook informele wijzen van verzet door de ‘donor’ moeten worden nageleefd voor zover dat verzet aan de betrokken artsen werd meegedeeld. In AZ Turnhout wordt de mogelijkheid van orgaandonatie steeds besproken met de familie en de naasten van de mogelijke donor. De beslissing van de patiënt en zijn familie wordt gerespecteerd, voor zover deze past binnen de wetgeving.

Wegnemen van organen en/of weefsels bij levende donoren

Meestal is het een familielid (broer, zus, ouder, echtgenoot) dat een nier afstaat aan een geliefde. Het voordeel van een transplantatie met een levende donor is dat men de meestal lange wachttijd voor een transplantatie kan vermijden. Orgaandonaties bij levende donoren en transplantaties gebeuren niet in het AZ Turnhout, maar enkel in universitaire centra. De verdere opvolging na een succesvolle niertransplantatie kan wel in Turnhout gebeuren.

Meer informatie over transplantatie en levende donatie vindt u op de website van UZ Leuven.

Wegnemen van organen en/of weefsels bij overleden donoren

Er zijn twee grote groepen binnen de overleden donoren.

  • De grootste groep vormen de donoren overleden na de diagnose van hersendood (‘hersendode donoren’).
  • Bij een kleiner aantal donoren wordt de dood vastgesteld aan de hand van cardiale criteria (‘hartdode donoren’).

Eén overleden donor kan tot acht organen doneren. Gemiddeld worden er 3 tot 4 organen weggenomen bij een overleden donor. Het vaststellen van de hersendood is de verantwoordelijkheid van gespecialiseerde artsen (intensivisten, anesthesisten, neurologen, neurochirurgen). De vaststelling gebeurt onafhankelijk door drie verschillende artsen en dit volgens de meest recente ontwikkelingen van de geneeskunde.

Hart, longen, lever, alvleesklier (pancreas), nieren en dunne darm zijn de organen die geschikt zijn voor transplantatie. Ook weefsels zoals huid, hoornvliezen (cornea), bot- en peesweefsel, slagaders en hartkleppen kunnen worden getransplanteerd. Door de grote nood aan organen en de steeds betere medische technieken komen niet alleen de organen van jonge mensen in aanmerking voor transplantatie. Tussen de donor en de ontvangers heerst een strikte, bij wet verplichte, anonimiteit.

Meer informatie over de diagnose van hersendood en over hartdode donoren kan u vinden op www.overlevendoorgeven.be.

Praktisch verloop van een orgaandonatie

Het AZ Turnhout werkt samen met het transplantatiecentrum van het UZ Leuven. De familie van de patiënt die in aanmerking komt als donor, wordt uitgebreid ingelicht over het verloop en de timing van de procedure.

Van zodra een patiënt overleden is en in aanmerking komt voor orgaandonatie geeft de behandelende arts de relevante gegevens door aan de transplantcoördinator in Leuven. De transplantcoördinator gaat onder meer na of er uitdrukkelijk verzet werd aangetekend door de overledene. De uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot prelevatie (het wegnemen van organen), gebeurt door het transplantatiecentrum (Eurotransplant).

Na de prelevatie (= wegname) van de organen, die plaatsvindt op het  operatiekwartier, is er voor de familie nogmaals de gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene op de dienst Intensieve Zorgen, indien zij dit wensen. Vanaf het tijdstip van de hersendood, zijn de kosten voor de behandeling van de donor voor rekening van het RIZIV en het transplantatiecentrum. Als donor betaalt u dus niets. De begrafeniskosten blijven ten laste van de familie van de donor.

Post-mortem onderzoek

Een post-mortem onderzoek of lijkschouwing heeft tot doel nuttige informatie te leveren omtrent de precieze doodsoorzaak.

Dergelijke gegevens kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van meer doeltreffende en efficiënte behandelingsmethoden.

Ons ziekenhuis gaat ervan uit dat de fundamentele bereidheid om mensen te helpen aanwezig is.

Het uitvoeren van een post-mortem onderzoek of autopsie bij een dierbare overledene om een bijdrage te leveren aan toekomstig medisch onderzoek, zal echter steeds met de familie besproken worden.

Door het invullen van een formulier kunt u zich expliciet verzetten tegen een autopsie. Dit kan door een formulier te vragen aan het onthaal en dit ingevuld te overhandigen aan de behandelende geneesheer of de hoofdverpleegkundige.

Lichaamsafstand

Na overlijden bestaat de mogelijkheid om het lichaam ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek en voor opleiding in de geneeskunde. U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer u wenst dat er na uw overlijden een godsdienstige of burgerlijke plechtigheid plaats heeft deze zal verlopen in afwezigheid van het lichaam. 

Lichaamsafstand is niet verenigbaar met orgaanschenking. Regeling: wanneer men na overlijden zijn lichaam wil afstaan voor de wetenschap moet men hiervoor zelf het initiatief nemen tijdens het leven. Desgevallend kunt u dit best bespreken met uw behandelend geneesheer.

Voor meer info over lichaamsafstand voor de wetenschap kunt u terecht bij de sociale dienst

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.