Menu Sluit menu

Beleid

Beleidsprioriteiten 2020

Elk jaar stelt AZ Turnhout een algemeen beleidsplan op waarop alle diensten in het ziekenhuis hun eigen beleidsplan enten. Op deze manier blijven alle neuzen dezelfde richting uitwijzen.

Dat uitgebreid beleidsplan wordt opgemaakt vanuit 5 hoofdthema’s waarop AZ Turnhout het komende jaar de focus zal leggen.

Patiënt als partner

We betrekken patiënten en hun naasten actief bij de zorg in de breedste zin over alle departementen heen door hen te informeren, te raadplegen en te adviseren. We laten hen als volwaardige partner mee beslissen en waar mogelijk geven we hen de regie. We bevragen patiënten en hun naasten naar hun ervaring en sturen op basis hiervan bij. Dit doen we niet alleen in de 1 op 1 relatie, maar ook op afdeling- en ziekenhuisniveau.

Project & procesmanagement om op een tijdige & vlotte manier tot resultaat te komen gebaseerd op de principes van Lean

We willen de (zorg)processen verder standaardiseren en uniformiseren over de campussen heen, uitgaande van evidence based richtlijnen, waarbij we onnodige variabiliteit vermijden. Aan de hand van data documenteren we het (zorg)proces door middel van structuur-, proces- en resultaatsindicatoren, we evalueren deze en sturen het proces bij. Waardecreatie voor onze patiënten en medewerkers is hierbij het uitgangspunt. Tegelijk willen we op basis hiervan een toekomstgericht en helder plan uittekenen voor onze eenheidscampus.

Digitalisering met behulp van een betrouwbaar en degelijk ICT-systeem dat het beleid en de processen ondersteunt.

We kiezen voor doorgedreven digitalisering zowel intern als transmuraal.  Met ICT zetten we in op een uitstekende organisatie van de (zorg)processen. De brede implementatie van het geïntegreerde elektronisch patiëntendossier KWS wordt verdergezet.
Daarnaast worden de verschillende informaticatoepassingen (Infoland, Ultimo, HR Access, Office 365, …) verder op mekaar afgestemd om data en informatie efficiënter te verzamelen en te delen. Communicatie met patiënten, hun naasten, onze medewerkers en partners wordt waar mogelijk gedigitaliseerd.

Diversiteit en toegankelijkheid 

We willen een “Gast-huis” zijn en kwaliteitsvolle en warme zorg aanbieden aan iedereen, ongeacht godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, ras, huidskleur of geslacht, sociale of culturele herkomst en financiële of maatschappelijke status. Hiertoe ontwikkelen we een diversiteitsbeleid met aandacht voor vlotte beschikbaarheid, begrijpbare informatie, toegankelijke infrastructuur en betaalbare zorg.

Bouwen aan en participeren in innovatieve zorg concepten en organisatiemodellen om het zorglandschap van de toekomst mee te helpen ontwikkelen 

We willen samen met onze partners innovatieve concepten en modellen ontwikkelen en implementeren. Zo leggen we in een veranderend gezondheidslandschap de basis voor een geïntegreerd zorgsysteem met duurzame samenwerking en netwerking tussen de verschillende gezondheidsactoren.

Om deze 5 hoofdthema’s te realiseren, dienen ze gedetailleerd worden uitgewerkt via concrete acties in de eigen specifieke beleidsplannen die alle klinische en ondersteunende diensten opstellen.

Op deze manier werken we ook in 2020 samen stapsgewijs verder aan de uitbouw van ons GASTHUIS

Masterplan: AZ Turnhout op één campus

AZ Turnhout is de belangrijkste zorgverstrekker in de Turnhoutse regio voor 2° lijnszorg.

Het bundelen van de krachten stelde ons in staat om ons nog meer te specialiseren en grotere samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen in de Kempen aan te gaan. Op die manier hoeft u voor bepaalde ingrepen of onderzoeken niet meer uit te wijken naar verder gelegen ziekenhuizen zoals Antwerpen of Leuven.

Vandaag is AZ Turnhout gevestigd op twee locaties: campus Sint-Elisabeth en campus Sint-Jozef. De campussen zijn zo ingericht dat patiëntenverplaatsingen zo veel mogelijk vermeden worden.

 • Campus Sint Elisabeth is vooral gericht op intensieve en spoedgerelateerde opnames.
 • Campus Sint Jozef is vooral gericht op planbare opnames (met uitzondering van acute opvang van moeder en kind).
 • In 2012 besloot het bestuur van AZ Turnhout om alle ziekenhuisactiviteiten in de toekomst samen te brengen op één locatie. Er werd gekozen om dat te doen op de huidige campus Sint-Jozef. Deze locatie biedt meer ruimte en is vlotter bereikbaar voor het verkeer.
 • In de zomer van 2014 keurde de Vlaamse overheid het zorgstrategisch plan goed.
 • Aansluitend werd in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en raadgevend experten van VIPA en Ruimte Vlaanderen in 2015 een open oproep gelanceerd om een architect te vinden.
 • Uit 40 kandidaten heeft de Vlaamse Bouwmeester er 10 weerhouden. In overleg met AZ Turnhout  werden hieruit 5 laureaten geselecteerd. Zij deden alle 5 mee aan een conceptwedstrijd. Uiteindelijk bleef er 1 winnaar over die de eenheidscampus ontwierp: Osararchitects nv.
 • Eind 2017 werd het technisch-financieel plan op basis waarvan we subsidies kunnen aanvragen goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Wil dat zeggen dat AZ Turnhout morgen al begint te bouwen?

Zeker niet, er moeten immers nog stappen doorlopen worden. Nu is het wachten op de volgende Vlaamse regering (verkiezingen 2019) vooraleer we weten wanneer we subsidies kunnen krijgen.

Als we deze subsidies toegewezen krijgen hebben we één jaar nodig om de nieuwbouw concreet voor te bereiden en ongeveer 5 jaar om het ziekenhuis te bouwen. We hopen het nieuwe ziekenhuis te openen rond 2027, maar of we die timing halen is afhankelijk van externe factoren.

Ethische zorg geïntegreerd in beleid van AZ Turnhout

Het ethisch beleid van AZ Turnhout is ingebed in de opdrachtverklaring.

Kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg dient gepaard te gaan met een ethisch verantwoorde zorgverlening.

Op deze manier willen we een geïntegreerd ethisch beleid voeren waarbij we waardengedreven ondernemen op 3 niveaus:

 • Het “micro-niveau”: Het niveau van de klinische zorgrelatie. Dit komt ter sprake komt in de onmiddellijke zorgrelatie tussen zorgverleners en zorgontvangers.
 • Het “meso-niveau”: Hier gaat het over een overkoepelend perspectief die de ethische cultuur van onze organisatie omvat. Ethisch verantwoorde structuren in het ziekenhuis.
 • Het “macro-niveau”: De ethisch verantwoorde taak van ons ziekenhuis in de maatschappij.

AZ Turnhout wil dus  zorg-, mens-  en samenleven gericht zijn op een ethisch verantwoorde wijze.

Beleidsnota ‘Ethiek en ethisch beleid AZT’ 

Ethische zorg krijgt onder meer concrete handen en voeten in onze visie rond vrijheidsbeperkende maatregelen, euthanasie, palliatieve zorg, enzovoort.  Meer info

Medisch Ethisch comité (MEC)

Het ethisch comité tracht actief bij te dragen aan een ethisch verantwoorde zorgverlening en heeft als taak mee te helpen aan de opbouw en het handhaven van een positief ethisch zorgklimaat. De werking en samenstelling van de ethische commissie is wettelijk vastgelegd.

 

Samenstelling

 • Weidgraaf René, arts, voorzitter
 • Diels Wendy, medisch secretaresse, secretaris
 • Adriaenssen Gert, zorgmanager
 • Dauwen Hannelore, arts
 • Dirkx Katleen, juridisch stafmedewerker
 • Henrard Herwig, verpleegkundige
 • Krijnen Femke, apotheek
 • Martens Marc, arts
 • Paulussen Katrien, psychologe
 • Ruyssers Natacha, arts
 • Van Leuven Leen, arts, penningmeester
 • Van Mencxel Danielle, huisarts
 • Verboven Gert, arts
 • Wallecan Karel, arts, ondervoorzitter

 

Werking

Het ethisch comité vergadert maandelijks over de voorgelegde studies (“toetsingscommissie”) .

Om de 3 maanden (of frequenter indien noodzakelijk) is er een algemene vergadering waarbij ethische aspecten van de ziekenhuiszorg aan bod komen.

 

Taken van het ethisch comité

1. Het ethisch comité heeft een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake klinische studies.

Het ethisch comité van het AZ is een lokaal ethisch comité en geen leidend ethisch comité.

Dit betekent dat bij bepaalde studies een goedkeuring vereist is door een "leidende ethisch commissie" meestal verbonden aan een universiteit.

Het lokaal ethisch comité evalueert:

 • de bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
 • de geschiktheid van de faciliteiten
 • de adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om toestemming van de patiënt vast te leggen (informed consent)

2. Begeleidende en raadgevende functie in verband met ethisch aspecten van de ziekenhuiszorg. Het ethisch comité stelt visieteksten en richtlijnen op i.v.m. euthanasie, palliatieve sedatie, fixatie, DNR …). Het organiseert symposia over ethische problemen en is betrokken in publicaties over ethiek in het ziekenhuis.

3. Daarnaast ondersteunende functie bij beslissingen inzake ethische kwesties rondom medische problemen en zorgverlening in individuele gevallen. De vraagsteller (zorgverlener, patiënt, familie, …) kan zich wenden tot de voorzitter of een lid van het ethisch comité. Eventueel wordt een extra vergadering ad hoc belegd.

Contact

Voorzitter: dr. René Weidgraaf

 • rene.weidgraaf@azturnhout.be 

 

Secretariaat: Wendy Diels

 • wendy.diels@azturnhout.be
 • 014 44 41 97 (bereikbaar op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag tussen 13.30 en 16 uur)

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.