Menu Sluit menu

Uw factuur

De factuur wordt opgesteld volgens wettelijke verplichtingen. Alle ziekenhuizen moeten ditzelfde model van factuur gebruiken.

Voor wie in orde is met zijn (Belgische) ziekteverzekering, zal een groot deel van de kosten meestal rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd worden. Dit bedrag staat op de factuur onder "Ten laste van uw ziekenfonds". Uw factuur gaat dan enkel over uw persoonlijk aandeel en supplementen. Uitzondering hierop zijn consultaties en een beperkt aantal technische prestaties die het ziekenhuis niet met het ziekenfonds kan regelen. Hiervoor ontvangt u een getuigschrift waarmee u tussenkomst kunt vragen bij uw ziekenfonds. 

Uw factuur betalen

U moet ter plaatse op het moment van uw opname niets betalen. De factuur wordt u opgestuurd ongeveer één maand na ontslag uit het ziekenhuis. Indien u langer dan een maand in ons ziekenhuis verblijft, wordt er per maand van verblijf een factuur opgemaakt.  Gelieve de factuur te betalen binnen een termijn van 40 dagen na opmaakdatum van de factuur. Uw ziekenhuisfactuur betalen kan op 2 manieren:

 • Bij voorkeur via overschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Gelieve bij betaling steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken die u terugvindt op het overschrijvingsformulier bij uw factuur.
 • Contant aan de inschrijfbalies van één van de campussen 

Betalingsvoorwaarden 

Facturen van AZ Turnhout zijn te betalen op de vervaldag vermeld in de begeleidende brief bij de factuur.   Dit is uiterlijk 40 dagen na verzenddatum van de factuur.   Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn zal de wettelijke interest vanaf de vervaldag worden aangerekend.  Bij uitblijven van betaling zal een gerechtelijke invordering worden opgestart en zal een forfaitair schadebedrag van 10 % van het factuurbedrag worden gevorderd met een minimum van 50 euro.  In geval het ziekenhuis en/of de geneesheer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitair schadebedrag van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. 
 

Verblijfskosten

Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waarin men verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat men kiest en van de duur van hospitalisatie.

Verblijfskosten hospitalisatie

De berekening van het remgeld of de ‘persoonlijke tussenkomst’ van de patiënt gebeurt op basis van gegevens, bepaald door uw ziekenfonds. Het ‘supplement kamer’ wordt aangerekend naargelang het gekozen type van kamer. Bij opname tekent u immers een opnameformulier waarop de keuze van de kamer vermeld staat. Indien het om medische redenen nodig is opgenomen te worden in een éénpersoonskamer, wordt naast de persoonlijke tussenkomst, geen supplement aangerekend. In dit geval is een voorafgaandelijke verklaring van de behandelende geneesheer wel noodzakelijk.

Verblijfskosten daghospitalisatie

Onder voorwaarden, bepaald in de nationale overeenkomst tussen de verplegingsinrichtingen en de verzekeringsinstellingen, rekent het ziekenhuis verblijfskosten voor daghospitalisatie aan. Enkel een kamersupplement, onder dezelfde voorwaarden als hospitalisatie, wordt aangerekend.

Forfaitaire kosten

Kosten die het ziekenhuis wettelijk gezien via een forfaitair bedrag aanrekent aan de patiënt. 
Het forfait voor geneesmiddelen bedraagt € 0.62 per dag als persoonlijke tussenkomst.
Forfaitaire honoraria per opneming : deze honoraria worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke geneesheer van de desbetreffende dienst. Het is dus best mogelijk dat de vermelde arts voor u onbekend is.

 • forfaits klinische biologie: persoonlijke bijdrage is afhankelijk van hoe men verzekerd is; 
 • forfaits medische beeldvorming: persoonlijke bijdrage is afhankelijk van hoe men verzekerd is; 
 • forfaits medische wachtdienst: vallen volledig ten laste van het ziekenfonds

Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen: KB 18.12.1996. Enkel voor patiënten zonder voorkeurtarief wordt € 16,40 aangerekend.

Apotheekkosten

 • Farmaceutische en parafarmaceutische producten: enkel de geneesmiddelen, deels of volledig ten laste van patiënt, worden in detail weergegeven.
 • Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen: worden gedetailleerd vermeld. Forfaitaire bedragen voor het gebruik van endoscopisch en viscerosynthese materiaal worden hier ook vermeld.

Meer informatie over het gebruik van deze materialen kan u bekomen bij uw behandelende geneesheer en over de terugbetaling ervan bij uw ziekenfonds.

Medische en paramedische honoraria

 • Honoraria waarvoor geen bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt. 
 • Honoraria waarvoor een bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt: deze worden per specialisme en per verstrekker vermeld. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen patiënt en de zorgverstrekker (bv. bij bloed-, urine- en weefselonderzoek), kan de arts voor u onbekend zijn. 
 • Honoraria voor alle niet terugbetaalbare diagnostische en therapeutische verstrekkingen en honoraria volledig ten laste van patiënt.
   

Andere leveringen

Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten , moedermelk, gipsbanden en ander gipsmateriaal vallen hieronder. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel voor de patiënt.

Diverse kosten

Dit betreft kosten zonder tussenkomst van het ziekenfonds en meestal ook niet van een hospitalisatieverzekering (bijvoorbeeld: telefoonkosten, rooming-in). Ook niet-nagekomen afspraken kunnen aangerekend worden aan 28,65 euro.

BTW op esthetische ingrepen

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe wetgeving van kracht waarbij 21% BTW berekend wordt op alle zuiver esthetische ingrepen of behandelingen en eventuele nazorg.

Vragen over uw factuur?

Dienst patiëntenadministratie:

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.