Menu Sluit menu

Patiëntenrechten

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Ze bepaalt ook de mogelijke persoon die de patiënt kan vertegenwoordigen, als een patiënt  niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

U kunt een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aanstellen 

 • De vertrouwenspersoon: Een familielid, een vriend of elke andere persoon die de patiënt zelf kiest. Deze persoon helpt de patiënt met het verkrijgen van informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om een klacht neer te leggen. 
 • De vertegenwoordiger: indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die  de patiënt enkel bijstaat. 

Dit filmpje van de FOD Volksgezondheid legt kort en bondig uit wat dit betekent.

Om een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te duiden, heeft de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" formulieren opgesteld. De patiënt kan dit formulier gebruiken of voor een andere formulering opteren. Het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger worden aan het patiëntendossier toegevoegd. 

Patiëntenrechten

Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. Deze diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van elke patiënt, zonder enig onderscheid op basis van sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging.

De zorg met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maakt integraal deel uit van de behandeling van de patiënt.

Recht op vrije keuze van een beroepsbeoefenaar

De patiënt kiest zelf een beroepsbeoefenaar (arts, specialist, …) en kan die keuze steeds herzien.
De wet of omstandigheden eigen aan de gezondheidszorgen kunnen die vrije keuze in sommige gevallen beperken (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van één specialist in een ziekenhuis).

Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt omwille van persoonlijke of professionele redenen weigeren een dienst te verstrekken, behalve bij spoedgevallen. Indien de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, dan moet hij de continuïteit  van de zorg waarborgen.

Recht op informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand

De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (het betreft de diagnose, ook al is deze negatief) en de vermoedelijke evolutie ervan. De beroepsbeoefenaar geeft ook het gedrag aan dat in de toekomst wenselijk is (bv. er zijn aan de zwangerschap risico’s verbonden).

Meer info op de site van Patientrights.

Recht op toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

Alvorens een behandeling te starten, moet de beroepsbeoefenaar van de patiënt daartoe zijn vrije en geïnformeerde toestemming ontvangen. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar de patiënt voldoende geïnformeerd moet hebben over de kenmerken van de tussenkomst, met name: 

 • doel van de tussenkomst, de graad van urgentie, de duur, de nevenwerkingen en risico's, de nazorg, enzovoort 
 • de kostprijs (honoraria, remgelden, supplementen, enz.) 
 • de mogelijke alternatieven

Wanneer het onmogelijk is om de toestemming van de patiënt of die van zijn vertegenwoordiger te achterhalen (bv. een spoedgeval), stelt de beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke behandelingen in en vermeldt hij dit in het patiëntendossier.

Meer info op de site van Patientrights

Recht op vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier: met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). De patiënt kan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een document ter aanstelling van een vertrouwenspersoon of van een vertegenwoordiger).

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiënt verzoeken om zijn patiëntendossier over te dragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

Meer info omtrent de inzage in uw patiëntendossier. 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Behoudens de toestemming van de patiënt mogen alleen de personen wiens aanwezigheid beroepshalve verantwoord is, bij een behandeling of onderzoek aanwezig zijn.
Geen enkele informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt kan worden meegedeeld aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien.

Download hier het reglement over bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacyreglement of zie onderaan deze pagina)

Recht op pijnbestrijding

Iedereen moet van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten. In AZ Turnhout hebben wij een uitgebreid pijnbeleid. 
 

Recht op klachtenbemiddeling door de bevoegde ombudsfunctie

Wanneer een persoon meent dat één van zijn rechten als patiënt geschonden is, dan kan hij een klacht neerleggen bij een lokale of federale ombudsdienst. De betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. Elk ziekenhuis beschikt over een lokale ombudsdienst waar patiënten terecht kunnen.

Ombudsdienst AZ Turnhout

En heeft u ook plichten?

Wij ontvangen u graag als gast in ons huis, maar een gast heeft ook bepaalde plichten en we verwachten een respectvolle omgang met de medepatiënten, onze medewerkers en artsen. Ook woorden kunnen kwetsen. 

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk samen te werken met de zorgverstrekker. Het is belangrijk voor de diagnose en de behandeling dat patiënten de nodige informatie doorgeven en de raadgevingen van de zorgverstrekker opvolgen. 

Filmen en fotograferen in AZ Turnhout

Patiënten en bezoekers die foto’s, filmpjes of gesprekken willen vastleggen in AZ Turnhout, dienen het beleid van het ziekenhuis te respecteren.

 • Als een patiënt of bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die in beeld komt. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privé-gebruik van de beelden en exclusief sociale media. 
 • Foto’s en films van artsen of medewerkers : als men een arts of medewerker wil fotograferen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken persoon. Mondelinge toestemming van de arts of medewerker volstaat.
 • Foto’s en films van zichzelf: patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een medewerker of arts op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker of arts.
 • Gesprekken: wanneer u een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts te bespreken. Indien u zelf niet deelneemt aan het gesprek, is opname strikt verboden.

Privacyreglement AZ Turnhout

Welke patiëntengegevens worden er verzameld en verwerkt?

 • Identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer 
 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds 
 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules:
  • medische module
  • verpleegkundige module
  • paramedische module 
 • Sociale gegevens (bijvoorbeeld over de thuissituatie van een patiënt, enkel wanneer deze info ook belangrijk is voor de zorg) 
 • Andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (gerechtelijke gegevens)

Waarvoor gebruiken we deze gegevens? 

 • Patiëntenzorg 
 • Patiëntenadministratie (facturatie) 
 • Patiëntenregistratie 
 • Geneesmiddelenbeheer 
 • Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw 
 • Zorgkwaliteit 
 • Wetenschappelijke registratie  
 • Orgaandonatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Onze medewerkers en artsen hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Via een elektronisch bestand kan het ziekenhuis een lijst trekken van wie zich toegang heeft verschaft tot programma's die persoonsgegevens bevatten en de erin opgenomen informatie.

Alle werknemers van het ziekenhuis die voor hun werk toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van patiënten, hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van de patiëntenbestanden de bepalingen van het privacyreglement en van de GDPR te eerbiedigen. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of discretieplicht.

Met wie deelt het ziekenhuis mijn gegevens?

 • Verzekeringsinstellingen voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt 
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt 
 • Betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van de Wet patiëntenrechten 
 • Gemachtigde overheidsinstanties  
 • Externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt Andere instanties, voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt 
 • Externe verwerkers, waarop ons ziekenhuis een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens

Download het volledig privacyreglement van AZ Turnhout.

 

Meer info en vragen

Data Protection Officer (DPO)

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

dpo@azturnhout.be

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.