Menu Sluit menu

Samenwerking

AZ Turnhout is initiator, constructieve partner of platform voor samenwerking tussen verschillende zorgactoren.

Partnerziekenhuis in Fataki in samenwerking met Memisa vzw

Het ziekenhuis van Turnhout steunt via Memisa de gezondheidszorg in Afrika.

In 2012 ondertekende AZ Turnhout een overeenkomst met de ngo Memisa voor het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Het partnerschap behelst jaarlijkse financiële steun, uitwisseling van kennis en het uitbouwen van een duurzame relatie met het ziekenhuis en de gezondheidszone van Fataki (Noordoost-Congo). AZ Turnhout wil hiermee structureel meewerken aan een wereldwijde kwalitatieve basisgezondheidszorg. Memisa  is een ngo die via partnerovereenkomsten met ziekenhuizen de gezondheidszorg in het zuiden, met nadruk op Congo, duurzaam wil stimuleren. Ze werkt hiervoor samen met lokale partners op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Eric Willems, directeur verpleging: “Ik vind het belangrijk dat we als regionaal ziekenhuis over de grenzen heen kijken en meewerken aan een wereldwijde basis gezondheidszorg en aan het welzijn van mensen die het veel minder goed hebben dan wij. Er bestond in ons ziekenhuis al een traditie van organiseren van acties en initiatieven als steun voor verschillende goede doelen. Deze traditie blijven we stimuleren en uitbreiden, alleen zullen vanaf nu alle opbrengsten éénduidig naar het ziekenhuis van Fataki gaan.

Zo organiseert de interne werkgroep Help Fataki tal van activiteiten voor het personeel: acties op het personeelsfeest, kaartjesverkoop, paaseierenverkoop, sponsorloop op Dwars door Turnhout, ... We hopen hiermee veel centjes te verzamelen voor dit goede doel.

Fataki sfeerbeeld

Hoe kunt u steunen?

U kunt de ziekenhuiszone van Fataki steunen door uw bijdrage op de rekening IBAN BE 92 3100 9000 0023 op naam van 'Memisa - AZ Turnhout' en met de gestructureerde mededeling 911/6000/00043. Download de folder voor meer info. Of geef Fataki op als geschenktip bij een geboorte of huwelijk. 

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op belastingsvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Info over de zone Fataki

Fataki is gelegen in Noordoost-Congo. De gehele zone telt één referentieziekenhuis en 13 kleinere gezondheidscentra met in totaal 80 bedden (ter vergelijking: AZ Turnhout telt 650 bedden). Voor een bevolking van 118.184 mensen, telt de zone 2 artsen en 41 verpleegkundigen. Het plaatselijk ziekenhuis heeft een jaarbudget van 200.000 dollar. Dat is ongeveer één duizendste van het jaarbudget van AZ Turnhout! Alle hulp is dus zeker welkom.

Contact Werkgroep Help Fataki

Karin Pirson - karin.pirson@azturnhout.be - 014 40 65 20

Seppe Thoné - seppe.thone@azturnhout.be - 014 40 65 02

Ziekenhuisnetwerk Kempen

In 2016 ondertekenden 4 ziekenhuizen in de Kempen een overeenkomst tot samenwerking in het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Het netwerk werd in 2020 als één van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. Volgende stap is het uittekenen van een zorgstrategisch plan voor onze regio.

De ziekenhuizen zullen in de toekomst de krachten bundelen en de zorg op elkaar afstemmen, zodat de patiënt kan genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

Veranderend ziekenhuislandschap

In Vlaanderen is heel wat te doen rondom netwerkvorming in de gezondheidszorg. Het idee om samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen in een structuur, een netwerk, onder te brengen, leefde al langer in de Kempen. Op die manier kunnen de ziekenhuizen samen betere zorg leveren, meer specialisaties aanbieden en de middelen efficiënter inzetten. De overeenkomst om gezamenlijk een regionaal ziekenhuisnetwerk uit te bouwen, werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden.

De samenwerking kreeg een aparte juridische structuur in de vorm van een vzw met een eigen algemene vergadering, raad van bestuur en coördinatiecomité. De artsen en medische raden van de ziekenhuizen worden sterk betrokken bij het beleid van het netwerk.

Een plan voor gezondheidszorg in de Kempen

Nu de erkenning van de overheid er is, zullen de ziekenhuizen samen een zorgstrategisch plan voor de regio uit tekenen. Hierin leggen ze vast hoe ze de gezondheidszorg in de Kempen zien. Daarbij vertrekken de ziekenhuizen vanuit de zorgvraag van de patiënt. Wat heeft de Kempenaar nodig op vlak van gezondheidszorg en hoe gaan onze ziekenhuizen hier samen een antwoord op geven? Het doel van dit plan is om samen betere zorg te leveren, meer specialisaties aan te bieden en de middelen efficiënter in te zetten. Dat alles met respect voor - en in samenwerking met - andere zorgmedewerkers in onze regio, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vorming van een ziekenhuisnetwerk is slechts één stap van verdere integratie tussen alle zorgverleners in de regio om de beste zorg voor de Kempenaar te bieden.

De Kempense ziekenhuizen buigen zich het komende jaar over de vraag welke behandelingen gecentraliseerd kunnen worden in één of enkele van de vier ziekenhuizen en welke zorg absoluut dichtbij huis aanwezig moet zijn. Nierpatiënten die wekelijks drie keer aan de dialyse moeten, willen de ziekenhuizen bijvoorbeeld dichtbij huis verzorgen. De dialysecentra in Turnhout, Mol, Geel en Herentals zullen dus blijven bestaan en in de toekomst komt er ook nog een centrum bij in Hoogstraten. Erg gespecialiseerde zorg die een grote investering vraagt, kan dan weer beter naar één plaats in de Kempen worden gebracht. Het Kempens Hartcentrum is daar vandaag al een mooi voorbeeld van. Dit centrum bevindt zich in Turnhout maar ook patiënten uit de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Geel ondergaan hier ingrepen en onderzoeken. Na de behandeling in het Hartcentrum worden ze weer naar het vertrouwde ziekenhuis in hun buurt vervoerd om daar nog verpleegd te worden als dat nodig is.

Realisaties in de Kempen

De Kempense samenwerking, die al geruime tijd bestaat, maar de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft ondertussen al concrete realisaties opgeleverd. En er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn met als uitgangspunt ‘centraal organiseren wat moet, decentraal organiseren wat kan.’

 • Sinds augustus 2015 baten AZ Turnhout, AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol gezamenlijk het Kempens Hartcentrum uit. Ondertussen is het Hartcentrum één van de grootste van Vlaanderen en kan het aantonen dat de resultaten van de zorg uitmuntend zijn.
 • Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse (CAD) opgericht: één in het H. Hartziekenhuis Mol (2004) en één in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel (eind 2015). Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout.
 • De samenwerking op vlak van oncologie wordt geïntensifieerd binnen het Netwerk Oncologie Kempen (NOK). De gespecialiseerde chirurgie en radiotherapie worden gecentraliseerd en chemotherapeutische behandelingen kunnen decentraal blijven gebeuren.
 • Onder de naam ‘Taxandria’ werd enkele jaren geleden een gezamenlijke aankoopcentrale opgestart wat administratieve en financiële voordelen biedt.
 • Ook op het vlak van weefselonderzoek en klinische biologie hebben de Kempense ziekenhuizen samenwerkingsverbanden opgestart.

Door samen te werken menen de ziekenhuizen het aanbod aan ziekenhuiszorg in de regio te kunnen verbreden en verdiepen. Hiermee wordt de beste zorg voor de patiënt in de Kempen gewaarborgd.

Vzw HETU : samenwerking met AZ Herentals

In mei 2011 richten AZ Herentals en AZ Turnhout de vzw HETU op.

De samenwerking beperkt zich niet langer tot niveau van de medische specialismen, maar wordt vanaf nu ook overkoepelend gecoördineerd en gestuurd door één centraal beleid.

Door de oprichting van de vzw HETU zal het gespecialiseerde zorgaanbod voor de patiënt in regio Kempen nog verder kunnen uitgebreid worden en kan het zorgaanbod in beide ziekenhuizen optimaal op elkaar afgestemd worden.

De ziekenhuizen zullen belangrijke beslissingen over medische zorgprogramma’s en investeringen voortaan samen nemen, in onderling overleg met elkaar.

Concreet kan dit betekenen dat de ziekenhuizen gezamenlijk grote investeringen doen, dat ze gemeenschappelijke initiatieven nemen o.v.v. informatica, ervaringen en ideeën uitwisselen of zelfs naar een gezamenlijke uitwerking komen van een zorgstrategisch plan voor de regio.

De samenwerking met AZ Herentals situeert zich bovendien op het vlak van het zorgaanbod:

 • Gezamenlijke uitbating NMR Herentals
 • Gezamenlijk zorgprogramma borstcarcinoma  (Borstkliniek)
 • Fusie van beide klinische laboratoria
 • Oncologische samenwerking: de medisch oncologen en hematoloog van AZ Turnhout hebben een consulentfunctie in AZ Herentals
 • Samenwerking en gezamenlijke wachtdiensten voor verschillende specialismen
 • Pneumologie : gezamenlijke uitbouw expertfunctie echo-endoscopie van de longen
 • Gezamenlijke organisatie van symposia

Huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT)

Huisartsenvereniging Turnhout (HVRT)   en AZ Turnhout hebben al jaren een traditie van overleg.

Hieruit ontstonden veel gezamenlijke projecten en activiteiten. Zo is er een pre-operatief dossier uitgewerkt door een werkgroep van huisartsen en specialisten. Samen pasten ze het pre-operatief dossier aan tot een document dat voor beide groepen vlot in te vullen is en dat aan alle nieuwe richtlijnen voldoet. Gezamenlijke navorming staat sowieso elke maand op de agenda. HVRT en AZ Turnhout kiezen een thema, waarna een specialist met enkele huisartsen de vorming uitwerkt. Zo is elke navorming volledig gemaakt op maat van de huisartsen. 

Daarnaast zijn er onder meer duidelijke afspraken gemaakt over interne doorverwijzing, het voorschrijven van kalmeermiddelen of angstremmers en opname en ontslag van patiënten. Door het op papier zetten van richtlijnen is de vrijblijvende samenwerking die er altijd was officieel gemaakt.

Een volgende project is de optimalisatie van de samenwerking tussen de spoed- en de wachtdienst. Hiervoor werd al een werkgroep opgestart. HVRT en de spoeddienst van AZ Turnhout zullen bekijken hoe ze beide diensten nog beter op elkaar kunnen afstemmen.

CAD's in Mol en Geel

Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse (CAD) opgericht: één in het H. Hartziekenhuis Mol (2004) en één in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel (eind 2015). Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout. Het moedercentrum dialyse is in AZ Turnhout.

Kempens Hartcentrum

Het Kempens Hartcentrum is een samenwerking tussen de cardiologen van Turnhout, Herentals en Mol.

Meer informatie vind je op de website van het Kempens Hartcentrum.

Terugblik Kempens Hartcentrum 2016-2017

AZ Turnhout is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Intensieve samenwerking op vlak van stages en vorming met Thomas More

Nauwe samenwerking tussen PNAT en palliatieve eenheid van AZ Turnhout

Andere partners

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.