Menu Sluit menu

Behandelingen

Als patiënt heeft u het recht op pijnbestrijding! De verpleegkundigen en artsen van AZ Turnhout doen er alles aan om uw pijn tijdens een opname (bijvoorbeeld na een ingreep) onder controle te houden. Slecht behandelde pijn kan namelijk complicaties met zich meebrengen zoals slecht slapen of verminderde eetlust wat uw herstel kan vertragen. In sommige gevallen kan de pijn chronisch worden en dat willen we vermijden. Praat over uw pijn!

Ambulante pijnbehandelingen

Medicamenteuze behandelingen 

Infobrochure: Atypische pijnmedicatie
Infobrochure: Gebruik van pijnpleisters 
Infobrochure : Pijnmedicatie 

Interventionele behandelingen 

Pijnbehandelingen zijn interventioneel als een naald, lead of katheder door de huid heen wordt gebracht (inspuitingen). Als voorbereiding op interventionele behandelingen is het belangrijk dat bepaalde bloedverdunners tijdig gestopt worden en dat u iemand meebrengt die u naar huis kan vervoeren. U mag zelf absoluut niet met de wagen rijden na de behandeling

Alle infobrochures over interventionele behandelingen staan op de startpagina van het Pijncentrum

Behandelingen in het MDCCP

 

Psychotherapie

Pijn kan een grote invloed hebben op uw dagelijks doen en laten. Soms denken mensen dat hun pijn niet serieus wordt genomen, zeker wanneer er psychologen worden betrokken bij de behandeling. Onterecht! Pijn is een serieuze en complexe zaak.  Pijnpsychologen Nathalie Cuypers en Karlijn Hoppenbrouwers hebben oog voor de psychologische omkadering van personen die geconfronteerd worden met langdurige pijn. Voor elk individu met chronische pijn kan het erg zinvol zijn om meer inzicht te krijgen in de werking van pijn en hoe hiermee om te gaan.

Binnen het pijncentrum kan er een psychologische begeleiding uitgestippeld worden. Dit kan, afhankelijk van de huidige hulpvraag, individueel en/of groepstherapeutisch benaderd worden. Algemeen gezien wordt de focus gericht op het vinden van een nieuw evenwicht in het dagdagelijkse leven dat beantwoordt aan uw noden en waarden, ondanks de aanwezigheid van pijn. 

Pijnpsycholoog

Nathalie Cuypers

nathalie.cuypers@azturnhout.be
014 44 42 71
Pijnpsycholoog

Karlijn Hoppenbrouwers

karlijn.hoppenbrouwers@azturnhout.be
014 44 42 71

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. Wanneer er van de patiënt uit een concrete vraag komt of wanneer 1 van de andere behandelende disciplines opmerkt dat opvolging door de ergotherapeute zinvol kan zijn worden er afspraken voor consultatie gemaakt. Een individueel gesprek bij de ergotherapeut duurt een 45-tal minuten. Mogelijks worden mensen voor de info over ergonomie gegroepeerd en duurt de sessie 2 uur.

Begeleiding in timemanagement

U heeft de neiging om teveel te doen of komt juist tot weinig activiteiten? U doet veel huishoudelijke taken in de voormiddag want dan voelt u zich het best, maar heeft daarna de namiddag nodig om hiervan te recupereren? Bouwt u voldoende rustmomenten in? …  Samen met de ergotherapeut bekijkt u waar er verschuivingen kunnen plaatsvinden. We gaan op zoek naar een voor u haalbare en zo aangenaam mogelijke daginvulling.

Hulpmiddelen

Mits het gebruik van hulpmiddelen kan u bepaalde taken misschien nog wel zelf uitvoeren. Of een hulpmiddel maakt het u gemakkelijker om een taak te doen. Welke hulpmiddelen bestaan er juist, waar kan ik daarvoor terecht, kan ik een hulpmiddel eerst uitproberen voor ik het aankoop,…? 

Ergonomie

Vaak gebruiken we ons lichaam op een verkeerde manier. Dit is aangeleerd gedrag of onze omgeving/ situatie vraagt dit van ons. Tips om activiteiten in een minder belastende houding uit te voeren of om de infrastructuur aan te passen met kleine ingrepen kunnen vaak al een grote belasting wegnemen. Hoe zit ik aan mijn computer? Hoe til ik mijn boodschappen of neem ik iets op van de grond? Lig ik wel goed in mijn bed? Kan ik het poetsen verlichten? 

Ergotherapeut

Ines Voeten

014 44 42 71 (op maandag)
ines.voeten@azturnhout.be

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een belangrijk onderdeel in de multidisciplinaire aanpak van pijn. De kinesitherapeut is niet enkel een monteur die iets losmaakt of iets rechtzet, maar meer een coach die u helpt om gewoontes te bekijken. Hoe doe ik iets en wat doe ik?  Hoe past mijn lichaam zich aan mijn bewegingen aan? Vaak zijn we er van overtuigd dat er aan ons lichaam iets scheelt.  

Pijn die langer bestaat willen we begrijpen. Daarom is het belangrijk dat we niet enkel kijken naar de klacht nu, maar ook kijken naar hoe uw klachten gegroeid of veranderd zijn doorheen de tijd.  Welke factoren spelen er allemaal mee? We kijken naar uw draagkracht en uw draaglast. 

Een individuele aanpak is belangrijk bij het voorstellen of starten van een behandeling. 

  • De kinesitherapeut tracht tijdens de opvolging binnen het MDCCP  de bewustwording van de link tussen pijn en de uitlokkende factoren vanuit ons dagelijks functioneren onder de aandacht te brengen. 
  • De kinesitherapeut gaat samen met u persoonlijke doelstellingen formuleren en andere controletechnieken aanleren om beter met de pijn om te kunnen gaan. Zo proberen we de zelfredzaamheid te bevorderen. 
  • De kinesitherapeut gaat samen met u trachten ervoor te zorgen dat u terug meer controle hebt over uw pijnklachten.
Kinesist

Danny Schoofs

014 44 42 71

Sociaal medewerkers

De maatschappelijk werker zal binnen het multidisciplinair team van het pijncentrum diverse levensdomeinen screenen zodat er een totaalbeeld van de persoon gevormd kan worden en er eventueel problemen gesignaleerd kunnen worden.  Vaak hebben de diverse levensdomeinen ook een onderliggend verband met elkaar waardoor het functioneren van personen met langdurige pijnklachten sterk belemmerd kan worden. 

  • Zelfredzaamheid : het is de bedoeling om personen actiever te krijgen en de zelfredzaamheid te handhaven. Daarom wordt er vaak naar oplossingen gezocht om de huishoudelijke taken beter te kunnen uitoefenen. Indien de draagkracht en draaglast niet in evenwicht zijn, kan er eventueel (tijdelijk) professionele thuishulp opgestart worden.
  • We proberen mensen in de mate van het mogelijke terug op de reguliere arbeidsmarkt te re-integreren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de diensten VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding). Eventueel kan een overleg met de arbeidsgeneesheer of adviserend geneesheer nuttig zijn om alles vlot te laten verlopen. 
  • Vaak zien we dat er financiële moeilijkheden heersen. De financiële situatie wordt dan in kaart gebracht, vaak in samenwerking met de mutualiteit of indien aangewezen het OCMW. 
  • Tenslotte gebeurt het dat personen omwille van hun pijnklachten vaak binnen zitten en uiteindelijk wat vereenzamen of passief worden. Het is belangrijk om personen te activeren, deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. Op deze manier wordt tevens de focus op de pijnklachten verminderd  en wordt de levenskwaliteit vaak verhoogd. 
Sociaal werker

Leen Somers

014 44 42 71 (ma, di en vrij)

Pijnbehandeling tijdens uw opname

Tijdens uw opname in AZ Turnhout hechten we veel belang aan een goede behandeling van uw pijn. We willen er graag voor zorgen dat uw pijn onder controle blijft en niet chronisch wordt.  Wees u ervan bewust dat slecht behandelde pijn complicaties kan geven zoals slecht, slapen, verminderde eetlust, vertraagd herstel waardoor de opnameduur kan verlengen of de pijn kan overgaan in chronische pijn. Dat willen we natuurlijk voorkomen. 

Persoonlijke pijnscore

Pijn is een persoonlijke gewaarwording. Alleen u als patiënt kunt ons vertellen hoeveel pijn u precies voelt. Daarom zal de verpleging tijdens uw opname regelmatig vragen naar uw pijncijfer. U geeft een cijfer tussen 0 en 10 om ons duidelijk te maken hoeveel pijn u voelt: 0 is helemaal geen pijn en 10 is heel veel pijn. Als uw cijfer hoger is dan 4, dan is uw pijn wellicht niet meer comfortabel en vraagt u best extra pijnmedicatie aan de verpleging. 

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een pijnkaart waarop u zelf dagelijks uw pijncijfer invult. Via de pijnscores krijgen we een goed beeld of uw pijn al dan niet onder controle is met de medicatie die u op dat moment krijgt. Indien nodig kunnen we de medicatie aanpassen. 

Opvolging door een pijnverpleegkundige

Als de pijn niet onder controle raakt, wees niet ongerust. De verpleegkundigen van uw afdeling kunnen het 'multidisciplinair algologisch team' contacteren. Dit is een team van verpleegkundigen, artsen en psychologen gespecialiseerd in pijnbehandeling. U wordt dan dagelijks opgevolgd door een pijnverpleegkundige die rechtstreeks overlegt met één van de pijnartsen en met uw behandelend arts. Omdat we weten dat pijn een invloed heeft op uw levenskwaliteit en er ook andere factoren aanwezig kunnen zijn die uw pijn beïnvloeden, is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van één van onze pijnpsychologen. 

Opgelet

Praat over uw pijn! Als u het niet zegt, kunnen wij de verpleegkundigen en artsen, het ook niet weten.  Laat ons helpen om uw pijn draaglijker te maken!

Digitale infosessie MDCCP

0 resultaten

Geen resultaten voor "", probeer opnieuw te zoeken.